Beijing
Headquarters

 • The Second Floor of Bigger in Modern MOMA, No.1 Xiangheyuan Road, Dongcheng District, Beijing 010-84388170
 • Business

  • Headquarters
  • East China
  • South China
  • Wanmin Province
  • Southwest China
  • North China
  • Central China
  • Overseas
  •  
  • Mr.Xi F3, Building 3, Beige Old Dockyard, Lane 1436, Changning Road, Changning District, Shanghai" xiliwei@51hitech.com 17621050355
  • Mr.Xu Room 409, Building A, Chuangye No. 43, Haial Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province xutong@51hitech.com 18928292999
  • Ms.Wang 1st Floor, Hanyun Incubator, Honggutan First Block, Nanchang, Jiangxi Province wangya@51hitech.com 18119652668
  • Ms.Du 10th Floor, Block B, Morgan Center, Guanshanhu District, Guiyang dujin@51hitech.com 18607009049
  •  
  • Ms.Du 1st Floor, Hanyun Incubator, Honggutan First Block, Nanchang, Jiangxi Province dujin@51hitech.com 18607009049

  Investors

 • ir@51hitech.com
 • Govenment

 • ir@51hitech.com
 • Wechat Scan to follow 51VR